Privacyverklaring

Als oudercomité GBS Maasmechelen (Boorsem – Kotem – Uikhoven), organisator van de smulpapentocht, zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van onze leden en deelnemers. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Oudercomité GBS Maasmechelen
Sint Jorisstraat 11
3631 Maasmechelen
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door de vereniging verwerkt ten behoeve van de werking van onze vereniging en de organisatie van onze activiteiten en evenementen en alle verplichtingen daaromtrent ten overstaan van de gemeente Maasmechelen of andere overheidsinstanties. Meer specifiek voor het behandelen van uw vragen of klachten via ons online formulier of via mail. En voor het behandelen van uw online bestelling van kaarten voor ons evenement.
Voor deze bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan en verwerken:
• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
• Rekeningnummer : U deelt enkel uw rekeningnummer en naam via ons bankafschrift, indien u online kaarten besteld

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen (Bank, derde partij betrokken bij een vraag of klacht ten behoeve van communicatie) verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Met de verwerkende partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
De organisatie Smulpapentocht (Oudercomité GBS Maasmechelen) bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Op elk moment kunt u vragen deze gegevens deels of volledig te verwijderen.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
• Alle personen die namens onze vereniging van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• De systemen waarop deze gegevens bewaard worden, zijn enkel toegankelijk door leden van onze vereniging en ons IT support team;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.
Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers, behoudens indien dit gebeurt in het kader van een wettelijke verplichting. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement
De vereniging Oudercomité Gemeentelijke Basisschool Maasmechelen (Boorsem – Kotem – Uikhoven) kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website/facebook groep.